Autoškola Jesenice

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Autoškola Jesenice – provozovatel autoškoly je vedena pod právnickou osobou Forst & Forstová s.r.o., se sídlem Boční 562, Psáry, Dolní Jirčany, IČ:27201023, DIČ: CZ27201023, držitel živnostenského listu „provozování autoškoly“ a registrace k provozování autoškoly dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Autoškola poskytuje výuku a výcvik k získání nebo rozšíření řidičského oprávnění žadatelům o řidičská oprávnění, kteří splňují podmínky pro přijetí do výuky a výcviku podle §13 zákona (dále jen „žadatel“). Smluvní vztah mezi autoškolou a žadatelem při poskytování výuky a výcviku se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.; průběh, rozsah a způsob výuky a výcviku, povinnosti žadatele a autoškoly se řídí zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů a obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č. 167/2002 Sb.

II. Vznik smluvního vztahu

Smlouva o poskytování výuky a výcviku mezi Autoškolou Jesenice (dále jen „autoškola“) a žadatelem je ze strany autoškoly uzavřena převzetím Žádosti o řidičské oprávnění (dále jen „žádost“) autoškolou a Lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti (dále jen „posudek“), při splnění zákonem stanovených podmínek. Autoškola se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy, poskytnout žadateli výuku a výcvik k získání, nebo rozšíření řidičského oprávnění (dále jen „ŘO“) a zajistit žadateli zkoušku z odborné způsobilosti (dále jen „zkouška“).

III. Platební podmínky

Platné ceny za výuku a výcvik jsou platnými cenami sjednanými dohodou mezi autoškolou a žadatelem (nejsme plátci DPH). Ceny vždy obsahují výuku a výcvik v rozsahu dle zákona a náklady autoškoly, není – li smluvně dohodnuto jinak. V ceně kurzu není správní poplatek za zkoušku (700 Kč první zkouška, oprava PPV 100 Kč a oprava PJ 400 Kč) a dále poplatek autoškole za opravné zkoušky (režie + objednání učitele ke zkoušce s výcvikovým vozidlem) ve výši 500 Kč u PPV a 800 Kč u PJ. Ceny jsou uvedeny v ceníku autoškoly a to jak na webových stránkách (http://www.autoskola-jesenice.cz/ceny-a-slevy), tak v ceníku umístěném na přístupném místě v provozovnách autoškoly. Úhradu objednané výuky a výcviku provede žadatel při předání žádosti autoškole v plné výši dle ceníku nebo formou zálohy a to ve výši minimálně 15.000 Kč hotově (sk. B) proti vystavení daňového dokladu, nebo bankovním převodem na č. BÚ: 35 -7923760237/0100. Po úhradě ceny nebo zálohy obdrží žadatel Průkaz žadatele o řidičské oprávnění (dále jen „průkaz“), do které učitel (učitelé) zaznamenává účast na výuce a výcviku. Cena musí být v plné výši uhrazena nejpozději v polovině vybraného kurzu (například u skupiny ŘO B je to nejpozději před 14 výcvikovou hodinou). Pokud nebude cena takto uhrazena, má autoškola právo nepokračovat s žadatelem ve výuce a výcviku žadatele. 

Z důvodu mimořádných událostí ve světě, které též ovlivnily technické podmínky provozu autoškol, jsme byli nuceni „benefitní výhody“ pozastavit, nebo je řešit jen individuálně a dohodou.                                         

IV. Plánování výuky a výcviku

Žadatel je povinen se účastnit výuky teorie podle stanoveného rozpisu nebo individuálního plánu sjednaného s učitelem. V případě, že se žadatel nemůže výuky či výcviku zúčastnit, je povinen sjednat si s učitelem náhradní hodinu. Termíny praktického výcviku jízdy si objednává žadatel vždy u svého přiděleného učitele. Doba výcviková je až na výjimky standardně v době mezi 08.00 – 16.00 hod. Termín jízdy je pro obě strany závazný. Místo střídání (nástup a výstup) může učitel přizpůsobit výcvikovým potřebám žadatele i autoškoly. Pokud se žadatel na objednanou výukovou, nebo výcvikovou hodinu nemůže dostavit, je povinen se omluvit nejpozději 48 hodin před plánovanou výukovou, nebo výcvikovou hodinou a to telefonicky, nebo pomocí SMS svému učiteli. V případě neomluvené neúčasti nebo jiného zmaření jízdy ze strany žadatele je žadatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 400 Kč/45 minut (ušlá mzda instruktora). Smluvní pokuta je splatná před zahájením následující jízdy. Učitel je povinen čekat na žadatele minimálně 15 minut. Po překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele. Jízda se považuje za zmařenou ze strany žadatele i v případě, že žadatel nemá s sebou průkaz nebo se dostaví na jízdu ve stavu, kdy není zdravotně či technicky způsobilý k řízení motorového vozidla. Pokud se učitel nedostaví na objednanou praktickou jízdu bez omluvy, je žadatel povinen čekat na učitele 15 minut. Po této době se považuje praktická jízda za zmařenou ze strany učitele. Zmeškaný čas jízdy zaviněný učitelem bude žadateli ve stejném rozsahu plně nahrazen a navíc bude žadateli nabídnuta navíc zdarma praktická jízda (v počtu zaviněné učitelem) a to na náklady učitele.

V. Práva a povinnosti žadatele

Základní práva a povinnosti žadatele jsou definována v zákoně. Žadatel má zejména právo obdržet výuku a výcvik v zákonem stanoveném nebo dohodnutém rozsahu a obsahu a v přiměřené kvalitě, aby vyučovací hodina výuky a výcviku trvala 45 minut a byl dodržen minimální počet vyučovacích hodin stanovený přílohou č.3 zákona (například skupina ŘO B – 28 praktických jízd). V jednom dni smí žadatel absolvovat maximálně 2 vyučovací hodiny výcviku praktické jízdy (90 minut). Dále ve třetí části výcviku má možnost žadatel absolvovat jeden 4 – hodinový výcvik v jeden den. Na všechny hodiny výuky a výcviku je žadatel povinen mít při sobě průkaz. Žadatelem vybraný výcvik by měl žadatel dokončit do smluvně dohodnuté doby, nelze-li z jakéhokoli důvodu, tak bez zbytečného odkladu co nejdříve. V případě, že je prodlení ze strany učitele, je potřeba, aby žadatel požádal písemně autoškolu například o jiného učitele či přidělení dalšího učitele navíc. Po ukončení celé předepsané výuky a výcviku dané pro vybranou skupinu ŘO, je povinen žadatel odevzdat průkaz (nebo alespoň její kopii) autoškole k zapsání všech výukových a výcvikových hodin do evidence autoškoly. V případě ztráty průkazu má žadatel právo požadovat zdarma její duplikát. Při další opakované ztrátě průkazu je účtován poplatek autoškole ve výši 100 Kč. Žadatel má právo požadovat v průběhu výcviku výměnu učitele. Žadatel je povinen uvést úplné a pravdivé informace v žádosti, zaplatit nejpozději před první výukovou, nebo výcvikovou hodinou celou částku vybraného kurzu, nebo alespoň zálohu ve výši 15.000 Kč (sk. B), dále dodržovat při výcviku pravidla provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 361/2000 Sb.) včetně pokynů učitele a včas se dostavit na sjednané hodiny výuky a výcviku a na zkoušku.

VI. Povinnosti a práva autoškoly vůči žadateli

Autoškola je povinna postupovat při poskytování výuky a výcviku v souladu s předmětným zákonem, vyhláškou a smluvně dohodnutými podmínkami, zejména dodržet učební osnovu (počet hodin výuky a výcviku) a dodržet lhůty dané zákonem a smluvními podmínkami. Autoškola je dále povinna zajistit žákovi pokud možno hladký a plynulý průběh výuky a výcviku, který se provádí prakticky vždy v Praze. V případě potřeby autoškola zajistí žadateli vyšší počet hodin, a to pouze na základě dohody s žadatelem. Autoškola, zejména v případech, které nemůže sama ovlivnit (například změny termínu zkoušek obecním úřadem obce s rozšířenou působností, nepříznivé počasí pro výcvik, nebo provedení zkoušky, porucha na výcvikovém vozidle, nemoc učitele apod.) a v případech, které jinak brání poskytovat služby podle předem stanovených podmínek, je u těchto služeb oprávněna zejména změnit termín výukové či výcvikové lekce, způsob poskytnutí služeb, termín zkoušky či v krajním případě odstoupit od této smlouvy. Autoškola si vyhrazuje právo nepřihlásit žadatele na závěrečnou zkoušku, pakliže žadatel nevykazuje odbornou způsobilost u cvičných testů (z výuky) či výcviku. Toto neplatí, pakliže žadatel bude přesto trvat na přihlášení ke zkoušce. Autoškola nenese odpovědnost za škody vyplývající pro žadatele ze změn, ke kterým došlo z důvodů zaviněných tzv. „vyšší mocí“ (vis maior). Autoškola nenese také odpovědnost za škody vyplývající ze změn, ke kterým došlo z důvodů zaviněných koronavirovou pandemií. To se týká nedodržení vybrané délky kurzu zákazníkem či nuceného posunu závěrečných zkoušek.

VII. Stornovací podmínky – odstoupení od smlouvy

Žadatel má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit (ukončit kurz autoškoly) i bez udání důvodu a to výhradně písemnou formou. Odstoupení nastává okamžikem písemného doručení tohoto projevu vůle autoškole. Toto odstoupení je právně účinné dnem následujícím po dni doručení. Autoškole náleží v tomto případě smluvní storno poplatek ve výši 30% z celkové ceny vybraného kurzu na ŘO (pakliže kurz ještě nebyl vybrán, bere se ten nejlevnější z předmětné skupiny ŘO). Výjimkou, kdy autoškola nebude vybírat smluvní storno poplatek je situace, kdy žadatel bude dokladovat autoškole své zdravotní či rodinné závažné problémy, nedovolující již pokračovat ve výuce a výcviku. V případě odstoupení od smlouvy a předčasného ukončení výuky výcviku bude provedeno vyúčtování výuky a výcviku. Autoškola vystaví bez zbytečného odkladu doklad o absolvované výuce a výcviku a předá jej žadateli. Tento doklad si žadatel společně s žádostí a posudkem žadatele proti podpisu a zaplacení storno poplatku (uvedeno výše) osobně převezme a předá autoškole průkaz. Autoškola smí odstoupit od smlouvy zejména tehdy, když žadatel opakovaně porušuje podmínky smlouvy tím, že se bez omluvy nedostaví na sjednanou hodinu výuky, výcviku, zkoušku nebo v případě, když opakovaně nebo hrubým způsobem nerespektuje při výcviku pokyny učitele či ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly, nebo život a zdraví kohokoli. Autoškola má právo nezahájit výuku a výcvik nebo v něm nepokračovat, pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem nebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel. Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat. V případě, kdy od poslední žadatelem odučené či odježděné výcvikové hodiny uplynulo 6 měsíců a více, má možnost autoškola považovat toto jednání ze strany žadatel jako ukončení výuky a výcviku. Nevyužité finance na vybraný kurz ŘO propadají v tomto případě autoškole, bez nároku na vrácení. Toto neplatí, pakliže žadatel předem informuje autoškolu o přerušení výuky a výcviku.

VIII. Zkouška z odborné způsobilosti

Žadatel je po dohodě s učitelem (s ohledem na termín ukončení výcviku) přihlášen autoškolou ke zkoušce, a to v termínu po ukončení výuky a výcviku v rozsahu stanoveného zákonem a danou učební osnovou a to nejpozději do 15ti dnů od ukončené poslední výukové či výcvikové hodiny. Termíny zkoušek bývají zveřejněny na webových stránkách autoškoly (http://www.autoskola-jesenice.cz/zkousky) avšak bez záruky. Zkouškové termíny přiděluje autoškolám pod Prahou západ MÚ Černošice, Podskalská 19, P-2, kde se i provádějí závěrečné zkoušky z testů. Termín zkoušky (i opakované) si rezervuje žadatel vždy prostřednictvím svého učitele, nebo přes vedení autoškoly. Před rezervací termínu zkoušky musí mít žadatel uhrazeny všechny závazky k autoškole (doplacen celý vybraný kurz autoškoly a vyřízeny všechny administrativní úkony apod.). Pokud se žadatel nemůže dostavit na rezervovaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději 3 pracovních dní před zahájením zkoušky a to osobně v provozovně autoškoly nebo telefonicky. Pokud se žák bez řádné omluvy nedostaví na rezervovaný termín zkoušky z odborné způsobilosti či opakované zkoušky, nebo nebude přijat k předmětné zkoušce zkouškovým komisařem, zavazuje se uhradit autoškole smluvní pokutu ve výši 1000 Kč. Stejná finanční sankce platí i při zrušení plánované zkoušky žákem a to méně než 3 pracovní dny před předmětnou zkouškou. Pokud zmeškání zkoušky bylo způsobeno závažnými důvody (žadatel musí dokladovat), může autoškola smluvní pokutu prominout.

IX. Reklamační řízení

V případě, že výuka a výcvik nebyly poskytnuty ve sjednaném rozsahu nebo kvalitě má žadatel právo na reklamaci v souladu s podmínkami dle zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele. Reklamaci podává žadatel u autoškoly bez zbytečného odkladu a to písemně, nejpozději však do 1 měsíce poté, kdy došlo k porušení smlouvy. Bude-li po prošetření reklamace shledáno jako oprávněné, má žadatel právo na náhradní plnění nebo na poskytnutí přiměřené slevy dohodnuté s autoškolou. Výsledek reklamace bude žadateli oznámen autoškolou nejpozději do 1 měsíce od data podání reklamace a to písemně. Za vadu služby autoškoly či důvod k reklamaci se v žádném případě nepovažuje neprospěch žadatele u závěrečné zkoušky (autoškola výsledek závěrečné zkoušky nemůže ovlivnit).

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky – smlouva o výuce a výcviku jsou platné pro výcvik započatý od 1.1.2020. V případě, že se liší nabídka služeb na propagačních materiálech (zejména na internetu) a v obchodních podmínkách, jsou obchodní podmínky závazné kromě ujednání, které by bylo na úkor zákazníka nebo v rozporu se zákonem. Změny těchto Všeobecných obchodních podmínek – smlouvy o výuce a výcviku mohou být změněny jen se souhlasem s jednatelem autoškoly a to jen písemnou formou.

Dnem 20.9.2021 byl v kanceláři (učebně) autoškoly v Praze 4, Anežky Malé 767/3 nainstalován kamerový systém z důvodu ochrany zdraví a majetku. Správcem celého kamerového systému je Forst & Forstová s.r.o. v zastoupení Janem Forstem nar. 30.7.1963, bytem Psáry, Dolní Jirčany, Boční 562, mobil 603263063. Kamerový záznam je uchováván po dobu 14 dní, poté je automaticky přemazáván. Je chráněn hesly a umístěn na téže adrese správce. Základní informace je vyznačena – vylepena při vstupu do již uvedené kanceláře (učebny).

Žadatel předáním přihlášky do autoškoly (Žádost o přijetí k výuce a výcviku – originál) a Lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti (originál) stvrzuje, že s těmito podmínkami souhlasí, rozumí jim a v plném rozsahu je akceptuje.

Ve Psárech, Dolních Jirčanech dne 1.1.2020
za vedení Autoškoly Jesenice jednatel Forstová Luc